Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017


Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α΄περιόδου 2017 θα διεξαχθούν στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών (16ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, 1ος όροφος, αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών) την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί.
Δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. ως και την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 μόνο όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται γεωγραφικά στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα επιδεικνύεται στην επιτροπή η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης.
Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με αρ.πρωτ.:38200/1136/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1969/Β’/02-09-2011).
Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή: Επικοινωνίες Ραδιοερασιτέχνες παρ.11 υποπαράγραφος 11.7 (http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=&tid=1184) έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (pdf) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων, ένα για την κατηγορία «1» και ένα για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών είναι τα παρακάτω:
1.         Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος να επιλέξει και το κατάλληλο τετραγωνάκι για την κατηγορία πτυχίου που επιθυμεί («κατηγορία 1»  ή «εισαγωγικού επιπέδου). Βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.yme.gr/?tid=263&aid=0.

2.        Αντίγραφο (σε απλή μη επικυρωμένη φωτοτυπία) δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
3.         Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
4.        Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του (υπεύθυνη δήλωση είναι η πίσω σελίδα της αίτησης).
5.         Το προβλεπόμενο e-παράβολο των 26€. Το παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου οικονομικών: (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm) με κωδικό παραβόλου «5113».
6.        Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ποσού 6€ το ο-ποίο πληρώνεται είτε εντός της Υπηρεσίας στο μηχάνημα Easy Pay είτε με κατάθεση στον υπ. αριθμ.: 6215-030024-719 λογαριασμό της  Τράπεζα Πειραιώς.
7.         Δύο φωτογραφίες έγχρωμες - όχι απαραίτητα διαβατηρίου (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων).
8.        Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή αποδεικτικό αποφοίτησης από τάξη γυμνασίου ή λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από δημοτικό σχολείο.
9.        Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (αν διαθέτει ο υποψήφιος) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να απαλλαγεί από την γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄ «Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών είναι πενήντα (50) ερωτήσεων για την «κατηγορία 1» και ογδόντα (80) ερωτήσεων για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου».
Οι επιτυχόντες θα λάβουν το πτυχίο τους από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών στην οποία ανήκουν γεωγραφικά.
Όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να λάβουν και άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (διακριτικά κλήσης) θα υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών που ανήκουν γεωγραφικά τα δικαιολογητικά που δίνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων (http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=405&id=&tid=405)
με τις παρακάτω επισημάνσεις:
          Το e-παραβολο των 26€ έχει κωδικό «5115».
          Απαιτείται εκ νέου το ανταποδοτικό τέλος των 6€ υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Υπηρεσία Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
          Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού βάσης, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου