Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 23.05.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.
Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
2.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα». (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
3.
Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
4.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων στο Δ.Δ. Βροντούς και Δ.Δ. Καρίτσας». (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                 
5.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
6.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών.  (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
7.
Αποδέσμευση – επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ο.Τ.Α. Νότιας Πιερίας» του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).
8.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
9.
4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2017.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                
10.
Λήψη απόφασης για παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια για λόγους υγείας . (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος). 
11.
Λήψη απόφασης για τη σύγκληση συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κονταριώτισσας κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
12.
 Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 79.181,05 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                                                            
13.
Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 36,16  € στον Γερονάτσιο Αστέριο  του Γεωργίου  ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14.
Έγκριση της αριθμ. 16/2017 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση ισολογισμού & έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).       
15.
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΔΠ 0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1636/Β/12-5-2017).  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).     
16.
Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700 τ.μ. της με αριθμ. τεμ. 416 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914 τ.μ. στη θέση ΜΟΥΤΣΑΛΑ (σχολικό) της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17.
Εκμίσθωση ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Κορομηλιά» Δίου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
18.            
Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700 τ.μ. της με αριθμ. τεμ. 768 εμβαδού 22.952,48 τ.μ. στη θέση ΚΑΝΑΛΙΑ (σχολικό) της Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για βιολογικές δενδροκαλλιέργειες. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
19.
Λήψη απόφασης για την ίδρυση δημοσίου ΙΕΚ με ειδικότητα «Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία» (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
20.
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.   (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
21.
Συμμε  Συμμετοχή του Δήμου μας στις εκδηλώσεις της αστικής Μ.Κ.Ε. “Olympus Marathon”, ψήφιση πίστωσης.(Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
22.
Διάθεση πίστωσης στα πλαίσια της εκδήλωσης μνήμης για τον ορειβάτη Δημήτρη Μπουντόλα. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
23.
Ψήφιση πίστωσης σύμφωνα με την αριθμ. 332/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
24.
Τροποποίηση της αριθμ. 116/2016 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την διεύρυνση του αντικειμένου της ΔΕΥΑ στο σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου και την εκ νέου παράταση μέχρι 31-12-2017. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος). 
25.
Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
26.
Παραχώρηση κατά χρήση δίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος, ιδιοκτησίας Δήμου Δίου – Ολύμπου στην Αστυνομική Δ/νση Πιερίας υπέρ Αστυνομικού Σταθμού Πλαταμώνα.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος). 
27.
Διαπίστωση αναγκαιότητας για την ανάθεση σε ιδιώτη α) παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων & οργάνωση εκδηλώσεων & επικοινωνίας β) Διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση  τουριστικού portal. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
                                       
                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                      Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου