Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

«Δημοσιοποίηση απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»«Δημοσιοποίηση απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους Υποψηφίους της Περιφερειακής μας Ενότητας που κατέθεσαν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότι με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πιερίας (ΑΔΑ: 6ΣΔΖ7ΛΛ-ΡΧ0) αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
Η ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνει τους παρακάτω Πίνακες:
(α) των δικαιούχων (για τους οποίους δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά),
(β) των εν δυνάμει δικαιούχων (για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών),
(γ) των επιλαχόντων (επιλέξιμες αιτήσεις που δεν καλύπτονται όμως από τις πιστώσεις) και
(δ) των απορριπτόμενων (μη επιλέξιμες αιτήσεις).
Προκειμένου ο κάθε υποψήφιος να ενημερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής του αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση ένταξης του.
Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:
α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α και β καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
Όσοι είναι ενταγμένοι στον Πίνακα δικαιούχων έχουν δικαίωμα, να υποβάλλουν στην οικεία ΔΑΟΚ ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο, ώστε να μην ενταχθούν σε αυτό και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση της ενίσχυσης.
Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση.
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Βαθμολογία τελευταίου δικαιούχου ή εν δυνάμει δικαιούχου: 55,34
Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο-λογία Ύψος Ενίσχυσης 1 Γ1ΝΓ-00064 ΓΚΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 60,80 19.500,00 €
2
Γ1ΝΓ-00126
ΓΚΟΤΟΒΑ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63,72
17.000,00 € 3 Γ1ΝΓ-00264 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 65,80 17.000,00 €
4
Γ1ΝΓ-00549
ΤΣΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,80
19.500,00 € 5 Γ1ΝΓ-00562 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60,80 19.500,00 €
6
Γ1ΝΓ-00629
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,80
19.500,00 € 7 Γ1ΝΓ-00661 ΜΕΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 60,80 19.500,00 €
8
Γ1ΝΓ-00702
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60,80
19.500,00 € 9 Γ1ΝΓ-00906 ΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,88 17.000,00 €
10
Γ1ΝΓ-00970
ΚΟΥΝΔΗ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60,80
19.500,00 € 11 Γ1ΝΓ-01214 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57,30 19.500,00 €
12
Γ1ΝΓ-01494
ΝΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,16
19.500,00 € 13 Γ1ΝΓ-01892 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56,74 19.500,00 €
14
Γ1ΝΓ-01918
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
56,71
17.000,00 € 15 Γ1ΝΓ-01938 RIZOVA LYUDMILA EFREM 55,80 19.500,00 €
16
Γ1ΝΓ-01992
ΖΑΙΦΙΔΟΥ
ΒΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
56,80
19.500,00 € 17 Γ1ΝΓ-02028 ΓΚΟΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56,80 17.000,00 €
18
Γ1ΝΓ-02633
ΤΣΙΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
67,80
19.500,00 € 19 Γ1ΝΓ-02683 ΤΕΛΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57,70 19.500,00 €
20
Γ1ΝΓ-02697
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
60,71
19.500,00 € 21 Γ1ΝΓ-02712 ΠΟΛΥΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 59,30 17.000,00 €
22
Γ1ΝΓ-02903
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
60,53
19.500,00 € 23 Γ1ΝΓ-03010 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,35 17.000,00 €
24
Γ1ΝΓ-03083
ΡΟΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
64,80
19.500,00 € 25 Γ1ΝΓ-03253 ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,40 22.000,00 €
26
Γ1ΝΓ-03292
ΓΚΟΥΤΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
55,80
19.500,00 € 27 Γ1ΝΓ-03295 ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 63,80 19.500,00 €
28
Γ1ΝΓ-03361
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
62,80
19.500,00 € 29 Γ1ΝΓ-03400 ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 62,60 17.000,00 €
30
Γ1ΝΓ-03456
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
67,98
17.000,00 € 31 Γ1ΝΓ-03463 ΜΙΧΑΛΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 55,80 17.000,00 €
32
Γ1ΝΓ-03495
ΚΙΟΣΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
62,75
19.500,00 € 33 Γ1ΝΓ-03503 ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 60,18 19.500,00 €
34
Γ1ΝΓ-03536
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
63,80
19.500,00 € 35 Γ1ΝΓ-03643 ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 61,80 19.500,00 €
36
Γ1ΝΓ-03772
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑ
56,80
17.000,00 € 37 Γ1ΝΓ-04675 ΖΑΧΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,80 19.500,00 €
38
Γ1ΝΓ-04703
ΖΑΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
57,80
19.500,00 € 39 Γ1ΝΓ-04705 ΖΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57,80 19.500,00 €
40
Γ1ΝΓ-04742
ΜΟΣΧΙΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
59,74
19.500,00 € 41 Γ1ΝΓ-05569 ΑΔΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 59,80 17.000,00 €
42
Γ1ΝΓ-05824
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
68,80
19.500,00 € 43 Γ1ΝΓ-05923 MIRCHEV MIRCHO IVANOV 64,01 19.500,00 €
44
Γ1ΝΓ-05925
ΜΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
61,12
17.000,00 €
5
Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο-λογία Ύψος Ενίσχυσης 45 Γ1ΝΓ-05931 ΓΕΩΡΟΓΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 56,23 19.500,00 €
46
Γ1ΝΓ-06260
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
57,80
19.500,00 € 47 Γ1ΝΓ-06533 ΒΑΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 60,80 19.500,00 €
48
Γ1ΝΓ-06774
ΓΚΟΥΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,80
19.500,00 € 49 Γ1ΝΓ-06974 ΓΟΥΤΣΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 62,80 19.500,00 €
50
Γ1ΝΓ-07067
ΤΣΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
56,14
19.500,00 € 51 Γ1ΝΓ-07081 ΤΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60,80 19.500,00 €
52
Γ1ΝΓ-07098
ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
57,40
22.000,00 € 53 Γ1ΝΓ-07278 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 59,64 19.500,00 €
54
Γ1ΝΓ-07656
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
62,80
19.500,00 € 55 Γ1ΝΓ-07915 ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 58,80 19.500,00 €
56
Γ1ΝΓ-07916
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
55,60
22.000,00 € 57 Γ1ΝΓ-08020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 60,80 17.000,00 €
58
Γ1ΝΓ-08044
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
57,30
17.000,00 € 59 Γ1ΝΓ-08155 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 62,80 19.500,00 €
60
Γ1ΝΓ-08249
ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
55,80
17.000,00 € 61 Γ1ΝΓ-08253 ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 62,80 19.500,00 €
62
Γ1ΝΓ-08409
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
60,53
19.500,00 € 63 Γ1ΝΓ-08559 ΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 62,80 19.500,00 €
64
Γ1ΝΓ-08611
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55,34
19.500,00 € 65 Γ1ΝΓ-08647 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61,05 19.500,00 €
66
Γ1ΝΓ-08740
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
59,12
19.500,00 € 67 Γ1ΝΓ-08791 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 58,80 19.500,00 €
68
Γ1ΝΓ-09295
ΤΟΥΛΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
63,80
19.500,00 € 69 Γ1ΝΓ-09771 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 56,34 19.500,00 €
70
Γ1ΝΓ-10130
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
66,68
19.500,00 € 71 Γ1ΝΓ-10379 ΝΙΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,80 17.000,00 €
72
Γ1ΝΓ-10802
ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55,91
19.500,00 € 73 Γ1ΝΓ-11095 ΚΑΠΡΙΤΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 55,80 17.000,00 €
74
Γ1ΝΓ-11382
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
65,37
19.500,00 € 75 Γ1ΝΓ-11634 ΜΕΛΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,95 17.000,00 €
76
Γ1ΝΓ-11824
ΓΟΥΛΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68,58
22.000,00 € 77 Γ1ΝΓ-11888 ΒΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58,15 19.500,00 €
78
Γ1ΝΓ-12059
ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
56,80
19.500,00 € 79 Γ1ΝΓ-12271 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 57,80 17.000,00 €
80
Γ1ΝΓ-12441
ΤΣΙΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
61,80
19.500,00 € 81 Γ1ΝΓ-12444 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ 56,80 19.500,00 €
82
Γ1ΝΓ-12450
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
56,08
17.000,00 € 83 Γ1ΝΓ-12453 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 57,80 17.000,00 €
84
Γ1ΝΓ-12456
ΝΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
59,80
17.000,00 € 85 Γ1ΝΓ-12792 ΒΑΡΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62,68 19.500,00 €
86
Γ1ΝΓ-12796
ΠΑΝΩΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
63,35
17.000,00 € 87 Γ1ΝΓ-12809 ΖΑΠΟΥΝΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56,80 19.500,00 €
88
Γ1ΝΓ-12811
ΤΣΙΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
63,77
19.500,00 € 89 Γ1ΝΓ-12819 ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56,80 17.000,00 €
90
Γ1ΝΓ-12833
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
58,30
17.000,00 € 91 Γ1ΝΓ-12849 ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57,30 19.500,00 €
6
Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία / Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Βαθμο-λογία Ύψος Ενίσχυσης
92
Γ1ΝΓ-12856
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΡΟΥΔΑΜΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
61,89
19.500,00 € 93 Γ1ΝΓ-13133 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 56,80 17.000,00 €
94
Γ1ΝΓ-13631
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,15
19.500,00 € 95 Γ1ΝΓ-13940 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 62,80 19.500,00 €
96
Γ1ΝΓ-14007
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
55,80
19.500,00 € 97 Γ1ΝΓ-14111 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55,80 22.000,00 €
98
Γ1ΝΓ-14625
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
56,40
19.500,00 € 99 Γ1ΝΓ-14663 ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62,80 19.500,00 €
100
Γ1ΝΓ-14732
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
67,80
19.500,00 €
Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 7), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων:

2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος      
2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου