Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.)

Συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
(Κ.Ε.Π.ΠΕ.)          Με την με αρ. οικ. 232291/1448/10 Ιουλίου 2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας κας Σοφίας Μαυρίδου (ΑΔΑ: 7ΝΙΕ7ΛΛ-42Ρ) συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Πιερίας σε εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α΄/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (τίτλος άρθρου: Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις «Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»          Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της ΠΚΜ χωριστά και αρμοδιότητά τους είναι η διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και η εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων βάσει του αρ.(30) του Ν.1650/86 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 13 του σχετ. 7 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου