Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ένωση φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στην ΜυτιλήνηΈνωση φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στην Μυτιλήνη

Την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017, στις 16.00, στην καφετέρια ΜΑΡΙΝΑ, στην Μυτιλήνη, η ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ προσκαλεί ενδιαφερόμενες συλλογικότητες που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν φορείς Κοινωνικής Οικονομίας και θα μπορούσαν να εγγραφούν στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου 4430/2016, άρθρο 9) σε μια συνάντηση γνωριμίας, συζήτησης, ανταλλαγής εμπειριών και συναπόφασης για να διαμορφωθεί και στην Λέσβο «ΕΝΩΣΗ Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας».
Ο σκοπός μιας τέτοιας Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικός και γενικότερα κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 9 του νόμου 4430/2016 για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία-Κ.ΑΛ.Ο. και του νόμου 1667/86 για τις ενώσεις, με αντικειμενικό στόχο την δημιουργία μια δομής για την υποστήριξη και ανάπτυξη των φορέων ΚΑΛΟ με βασικό στόχο το συντονισμό για την παραγωγή και διάδοση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και την ανάπτυξη των αρχών της Κοινωνικής Οικονομίας.
Σκοπός της Ένωσης επίσης θα μπορούσε να είναι η εκπροσώπηση, βοήθεια και προστασία των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια, υποστήριξη ίδρυσης νέων και η ανάπτυξη των υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.
Η προώθηση της Δια Βίου Μάθησης για την ΚΑΛΟ, της τηλεκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου.
Η ένωση των προσπαθειών, για την συνεργασία και την δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους σε τοπικό επίπεδο.
Η δημιουργία των προϋποθέσεων εμπιστοσύνης για τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η δημιουργάι θετικού οικοσυστήματος για την Κοινωνική Οικονομία.
Ο ρόλος της Ένωσης θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός στη διαχείριση των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και των ανενεργών πόρων της Λέσβου που μπορούν να κινητοποιηθούν με συνέργειες σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις προβλεπόμενες Συμπράξεις του αρθ. 7 του νόμου4430/2016.
Η σύναψη υπερεθνικών και εθνικών συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διακρατικών προγραμμάτων.
Στο άρθρο 3 του νόμου 4430/2016 περιγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» που όπως αναγράφεται μπορεί να είναι:
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ του άρθρου 14,
β. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης-Κοι.Σ.Π.Ε που διέπονται από το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 (Α' 96), και τον παρόντα νόμο,
γ. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24,
δ. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4384/2016 (Α' 78), αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986, Αστικές Εταιρίες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου 4430.
Ο πρόεδρος της ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ, κ Κώστας Αρτακιανός (6932607549) εξέφρασε την πίστη του στην ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες να αναλάβουν τοπική δράση για τοπική ανάπτυξη, συνεργαζόμενες όλες όσες θέλουν και μπορούν, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει πλέον η πρόβλεψη του νόμου 4430/2016. Μέχρι την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017, μπορούν να γίνουν συναντήσειςκαι όπου αλλού χρειασθεί.
Ο κ Δημήτρης Βουρέλης (6946067325) που υιοθετεί τις ίδιες σκέψεις, θα είναι διαθέσιμος για κάθε πληροφορία, ώστε να βρεθούν, την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017, στις 16.00, στην καφετέρια ΜΑΡΙΝΑ, στην Μυτιλήνη, όσο το δυνατόν περισσότερες συλλογικότητες, που πληρούν τα κριτήρια για μια κατ αρχήν ενημέρωση και λήψη αποφάσεων συνεργασίας.
Στην συνάντηση θα βρίσκεται και ο κ Δημήτριος Μιχαηλίδης, μέλος του Πανελλήνιου ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και Μέντορας για την Κοινωνική Οικονομία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ.
Η ΠΕΣΚΟ σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ήδη πραγματοποίησε συναντήσεις (τριήμερα σεμινάρια) από τα οποία προέκυψαν δομές-Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στην Αχαϊα, στην Τρίπολη, στην Κεντρική Αττική, στην Στερεά Ελλάδα (Χαλκίδα), στην Λάρισα και αλλού, το τελευταίο διάστημα.

Για την καταγραφή,
Δημήτριος Μιχαηλίδης (6998282382)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου